Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Célkitűzések

2011.06.02

 A)  Célkitűzések a szervezeti felépítés és az adminisztráció területén:

2010. év során sikerült egységes szerkezetbe foglalni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a részönkormányzatok alapszabályát. A szabályzat alkotás folyamán elsődleges cél a részönkormányzati rendelkezések összehangolása volt, így kevesebb figyelem fordult az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat működésének, szervezeti felépítésének és döntéshozatali mechanizmusainak átdolgozására.

Ezt a hiányosságot kívánom elsődlegesen pótolni az újabb Alapszabály módosítás során. A részönkormányzatok tekintetében pusztán az apróbb pontatlanságok kijavítását, illetve a be nem vált szabályozási pontok átalakítását tartom szükségesnek, természetesen a részönkormányzati autonómia sérelme nélkül.   

A tervezett változtatások két legjelentősebb területe, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának felépítése és működése, illetve a jelenleg ad- hoc bizottságként működő testületek deklarálása. A részönkormányzatokra vonatkozó rendelkezések módosítását az érintettek tapasztalatai és jelzései alapján kívánom véghezvinni, erre irányuló igény hiányában nem tervezem ezen fejezetek átalakítását.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat keretein túlmutató Fogyatékkal élő és Hátrányos Helyzetű hallgatók valamint a Hallgatói Jogsegély Bizottságát egyetemi szintre kívánom emelni, s az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság albizottságaként szeretném, ha hatékonyan tudna segítséget nyújtani a rászoruló hallgatóknak az egyetemi éveik során.

 

A XXI. században elengedhetetlennek tartom, hogy egy ekkora szervezet - mint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat – rendelkezzen naprakész digitális felülettel, amely tartalmazza a szervezet tevékenységének írásos dokumentációját, ahol minden arra jogosult elérheti a használatban lévő dokumentumokat, formanyomtatványokat, megtekintheti az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűléseinek és Bizottságainak munkaanyagait, az üléseken készült jegyzőkönyveket és az e szervek által hozott határozatokat.

Mindemellett fontosnak tartom olyan digitális segédletek elkészítését és elektronikus úton is elérhetővé tételét, amelyek zsinórmértékül szolgálnak a Hallgatói Önkormányzat (érdekképviseleti, és gazdálkodási) tevékenységeinek ellátásához.

Már szakfeladati alelnökként hozzáláttam egy egységes pályázati rendszer alapjainak lerakásához. Megválasztásom esetén ezt az alapot felhasználva ki kell alakítanunk egy a jogszabályoknak megfelelő, ám az adminisztrációs terheket nem növelő, egységes digitális pályázati rendszert, amely mankóként szolgálhat mind az állandó, mind pedig az ad-hoc pályázatok lebonyolításához.

B)  Célkitűzések a gazdálkodás területén:

Mindannyian tapasztalhattuk az elmúlt időszakban, hogy az állami konszolidáció erősen érinti az oktatási szektort, így a felsőoktatást is. Rövidtávon sikerült biztosítanunk a gazdasági stabilitást. El kell gondolkodnunk azonban azon, hogy az állami forrás mellett milyen más forrásokat tudunk bevonni annak érdekében, hogy feladatainkat az eddig megszokott és elvárható színvonalon folytathassuk tovább. Törekednünk kell a költségeink racionalizálására, ki kell használnunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem a Dél-Dunántúl meghatározó gazdasági szereplője valamint, hogy a Hallgatói Önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (például hang- és fénytechnika, rendezvényszervezés, rendezvényeszközök) visszatérő jellegűek, és nagy számban kerülnek igénybevételre. A költséghatékonyság elérésének eszköze például keretszerződések megkötése, vagy a szolgáltatók folyamatos versenyeztetése által alacsonyabb ár elérése (alkalomról-alkalomra). Fel kell mérnünk milyen lehetőségeink vannak még és ezek közül a gazdaságosság elvének figyelembevételével kell kiválasztanunk a legmegfelelőbb megoldást.

A költségek hatékony csökkentésének módja lehet az is, ha az általunk is elvégezhető tevékenységek, szolgáltatások nem külső szolgáltatók igénybevételével valósulnak meg, hanem az Egyetem saját gazdálkodó szervezete látja el ezeket. Ennek megvalósítása azonban számos előkészítő tevékenységet és gazdasági elemzéseket igényel, ezért ennek megvalósíthatóságát meg kell vizsgálnunk.

 

A felelős, költséghatékony gazdálkodás további kiépítését a rendelkezésünkre álló eszközök felmérésével kell kezdenünk.

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és több részönkormányzat leltárában uralkodó káoszt fel kell számolnunk, és egy pontos, követhető rendszer kiépítésére kell törekednünk, hiszen fokozott felelősséggel kell eljárnunk az állami vagyon kezelése során.

Ahogy a 2010. évi Belső Ellenőri jelentés is rámutatott, elengedhetetlen hogy egy önállóan gazdálkodó szervezeti egység gazdasági szabályzattal/ gazdálkodási kézikönyvvel rendelkezzen. Ezért fontosnak tartom, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdasági vezetése által kialakított gyakorlatot írásban, szabályzati formában is rögzítsük.  

A félév során megtartott gazdasági oktatást egy jogi oktatással kiegészítve féléves szinten visszatérően meg kell ismételnünk – tekintettel a jogszabályok és szabályzatok folyamatos változására.

Úgy gondolom, hogy a megválasztásom óta eltelt időszakban minden támogatást megkaptam, mind a kari hallgatói vezetőktől, mind az Egyetem vezetésétől, és közvetlen kollegáimtól. A jövőt erre az áldozatkész munkára valamint az eddigi eredményekre kell építenünk és haladnunk kell tovább a közösen megkezdett úton.

 

C)  Beruházások

A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális felszereltsége összességében – figyelembe véve a többi egyetemet - átlag felettinek mondható. Fontos szerepe van ebben az elmúlt évek során végbement, illetve jelenleg is folyamatban lévő kollégiumi felújításoknak. Ugyanakkor továbbra is figyelmet kell fordítanunk az Egyetem épületeinek szinten tartására, fejlesztésére, a hallgatók számára fontos létesítményekre és azok infrastrukturális felszereltségére. Törekednünk kell a kollégiumok színvonalának fenntartására, vagy ahol az még lehetséges, a komfortfokozat további növelésére. Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a hallgatók által igénybe vett szolgáltatás színvonalának emelkedése ne vonja magával a jelenlegi kollégiumi díjak növekedését.

A Pécsi Tudományegyetem hallgatói életéből évek óta hiányzik, egy olyan klub, amelyet minden hallgató kicsit a magáénak érezhet, ahol minden hallgató megtalálja a számára megfelelő szórakozási lehetőséget, és amely az Egyetem hallgatóinak és hallgatóiért van. Ezt a hiányt lehetőségeinkhez mérten mielőbb orvosolnunk kell. Minden erőmmel azon leszek az egyetemi vezetéssel karöltve, hogy a PTE Egyetemi Klubja belátható időn belül, újra régi fényében tündökölhessen.   

Ugyancsak évről évre visszatérő kérdés a „Pollack Strand” felújításának és üzemeltetésének kérdése. A Gazdasági Főigazgatóság Vagyongazdálkodási Igazgatóságával folytatott egyeztetések eredményeképpen ismét elérhető közelségbe került e fejezet sikeres lezárása, amelynek megvalósítása optimális esetben a következő - szeptembertől kezdődő - ciklusban meg fog történni.

A harmadik kardinális kérdéskör a Sportlétesítmények fejlesztésének és hasznosításának mikéntje. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat célja, olyan belső és külső források becsatornázása, amelyek lehetővé teszik, hogy a Pécsi Tudományegyetem méretéhez és hírnevéhez méltó sportlétesítményekkel rendelkezzen és biztosítsa a hallgatók számára azok kedvezményes használatát. 

 

D)  Kollégiumok, juttatások és pályázatok

Ahogy az az elmúlt években már tapasztalható volt a hallgatói létszám, ezen belül is az államilag finanszírozott hallgatói létszám drasztikus csökkenése likviditási gondokat okozott nemcsak a hallgatói részönkormányzatoknál, hanem a különböző hallgatói juttatási kereteknél is. Az évről évre jelentősen változó államilag finanszírozott hallgatói létszám a jelenlegi juttatási rendszert egyre nehezebben fenntarthatóvá teszi. Az elmúlt években és idén is állandósult az a jelenség, hogy az egyetemi szabályzatok által meghatározott tartalékok nem elegendőek az utólagos korrekcióra, ugyanis az előző évi átlag adatok - amelyekből az irányszámok meghatározásra kerülnek - köszönőviszonyban sincsenek a valós létszám adatokkal. Fenti anomáliának köszönhetően egyre több részönkormányzat szembesül a juttatási keretein ezzel a problémával. Ennek orvoslását kiemelkedő jelentőségűnek és elengedhetetlennek tartom.

 

Az elmúlt két évben a világot megrázó gazdasági válságnak is köszönhetően jelentősen megnövekedett a rászoruló hallgatók köre. Évről évre több százzal növekszik azon - valóban rendkívül nehéz körülmények között élő - hallgatók száma, akik esélyegyenlőségi pályázat útján próbálják meg csökkenteni kiadásaikat egyetemi éveik alatt.

A jelenleg rendelkezésre álló keret a pályázók alig 10%-nak lakhatási költségének fedezésére elegendő. Ezt az összeget a jövőben mindenképpen növelni kell, a lakhatási keret terhére.

Ahogy már az infrastrukturális beruházásoknál, fejlesztéseknél is említettem fontos, hogy ne rójunk nagyobb anyagi terhet a hallgatóinkra, amely elsődlegesen a kollégiumi díjak szinten tartásával lehetséges.

Amennyiben anyagi forrásaink lehetővé teszik a jövőben nemcsak megtartani, hanem csökkenteni is szeretnénk a kollégiumi díjakat.

A Pécsi Tudományegyetem több mint 10 szakkollégiummal büszkélkedhet, amelyek mindegyikében magas színvonalú tudományos tevékenységet folytatnak az egyetem hallgatói. Annak érdekében, hogy a szakkollégiumok minél jobb körülmények között és minél magasabb szintű tudományos tevékenységet végezzenek, minden támogatást meg kívánunk adni nekik. Terveim között szerepel egy önálló kollégiumi épület biztosítása a szakkollégiumokban tevékenykedő hallgatók számára, amelyet megfelelő infrastruktúrával kívánunk felszerelni ahhoz, hogy akár kisebb konferenciák, vagy egyéb szakmai rendezvények megtartására is alkalmas legyen.

A tudományos tevékenység népszerűsítése, a tehetségek gondozása mind az Egyetem, mind pedig a Hallgatói Önkormányzat számára kiemelkedően fontos. Azon hallgatókat, akik kiemelkedő tudományos tevékenységet folytatnak, és ezzel öregbítik egyetemünk hírnevét - az országban vagy akár külföldön - anyagilag is támogatnunk és segítenünk kell. Az elmúlt másfél évben 2 alkalommal is kiírásra került a fenti hallgatói kör számára pályázat, amelyet a jövőben is folytatni kívánunk, továbbá bővíteni kívánjuk a pályázói kört azokkal, akik nem tudományos, hanem sport területén érnek el kiemelkedő teljesítményt.

2011. az önkéntesség éve. Számtalan hallgatónk tevékenykedik - anyagi ellenszolgáltatás nélkül - önkéntesként a szakmájába vágó alapítványok, jótékonysági szervezetek keretében. Úgy gondolom, az ő kitartó munkájuk szakmai elismerést is érdemel ezért kezdeményezni szeretném az önkéntes tevékenységek tanrendbe iktatását, vagy akár azt, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által szervezett önkéntes feladatok ellátása is beszámításra kerülhessen az egyetemi tanulmányok során.        

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az elmúlt félévek során jelentősen nőt azoknak a hallgatóknak a száma, akik szociális helyzetük miatt nem tudnak a külföldön tanulmányokat folytatni, az egyetem számára kínált ösztöndíj lehetőségeket kihasználva. Elképzelésem szerint fontos az Egyetem vezetésével együtt létrehoznunk egy olyan keretet, amelyből ezeket a hallgatókat támogatni tudjuk.

 

E)   Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat rendezvényei

 Az Pécsi Tudományegyetem rendezvényeinek legalább kétharmadát a 10 hallgatói részönkormányzat szervezi és bonyolítja. Mint ahogy azt előző pályázatomban már megfogalmaztam, nem tartom szerencsésnek, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tizenegyedik rendezvényszervezőként álljon be ebbe a sorba. Továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy a rendezvények döntő többségét a részönkormányzatoknak kell megszervezniük, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak pedig elsősorban a rendezvények támogatásával, valamint az érdekképviseleti tevékenységgel kell foglalkoznia. Mindezek mellett viszont fontosnak gondolom azt is, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat továbbra is fel tudjon mutatni önálló, az Egyetem valamennyi hallgatójának szóló programokat, hiszen ezeken keresztül tud közvetlenül, a leghatékonyabban kapcsolatot tartani és ápolni a hallgatókkal.  Egy jól működő rendszerben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a részönkormányzatok rendezvényei nem különülnek el élesen egymástól, hanem egymással kiegészülve, egymásra építve együttesen alkotják a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak közösségi életét.

Néhány javaslat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat jövőbeli rendezvényeire:

-       Korábban működő rendszerben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat lehetőséget biztosított a hallgatóknak szerényebb költségért egy-egy külföldi hétvégére. Ezt a lehetőséget már az őszi szemeszter folyamán szeretném újra megteremteni. Az úti célok között olyan európai és magyarországi városok szerepelnének, melyek elfogadható áron nem csak szórakozást, hanem kulturális kikapcsolódási lehetőséget is biztosíthatnak. Esetlegesen a városok egyetemeinek segítségével a programokban ismerkedés és kapcsolatépítés is szerepet kapna.

-       Az Egyetem által esetenként a programportfólióban megjelenik egy-egy jótékonysági est. Egy hasonló rendezvénnyel az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat fellépési lehetőséget biztosíthatna olyan hallgatók bemutatkozására, akiknek valamilyen fellépői (zenészi, színészi) vénájuk van. Az este bevétele pedig olyan támogatásra fordítódna, melyet a hallgatók magukénak éreznek.  

-       Az tavaszi szemeszterben sikeres Egyetemi Zenekarok Fesztiválja után igény mutatkozik a zenekarok és a hallgatók körében a rendezvény folytatására. Ennek a rendezvénynek a folyamatossá tétele biztosíthatja, hogy a számos az Egyetemünk hallgatói által életre hívott zenekar folyamatosan bemutatkozhasson társaik előtt.

-       Az egészséges életmód szemléletet követve kora ősszel egy közös túrázásra invitálnánk a hallgatókat, mely akár egy sportos vetélkedővel egybekötött kikapcsolódási lehetőséget biztosíthatna.

-       A nyár folyamán valósítanánk meg régi tervünket, amely egy olyan kártya biztosítását jelentené a Pécsi Tudományegyetem hallgatói részére, mellyel a város számos helyén, az étkezéstől a sportoláson át a kulturális eseményekre nagymértékű kedvezményeket vehetnek igénybe a csatlakozó partnereink jóvoltából.

-       Terveink szerint hamarosan sikerül megnyitni az Egyetemi Klubot. A klub állandó helyszínül szolgálhat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat rendezvényeinek.  Terveim között szerepel, hogy hetente vagy kéthetente egy alkalommal, úgy, hogy az semmiképp se menjen a részönkormányzatok által szervezett „bulik” kárára, összegyetemi, minden hallgatónak szóló party-t rendezünk. A klubban teret tudunk biztosítani a hallgatók saját művészeti tevékenységeinek (táncház, koncertek, filmklub, stb.), illetve igény szerint egyes kari rendezvényeknek.

-       Szeretném, hogy a közeljövőben Pécsi Tudományegyetem adjon otthont a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Közgyűlésének.

-       A következő év legnagyobb kihívását rendezvények szempontjából természetesen a Pécsi Egyetemi Napok megszervezése fogja jelenteni. A rendezvény szervezését minél hamarabb el kell kezdenünk szervezni, és így, mint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat legnagyobb kaliberű programját a küldöttgyűlés tagjainak minél gyakoribb és szélesebb körű véleménynyilvánításával kell előkészítenünk és lebonyolítanunk. 

 

F)   Kapcsolatok:

Ahogy már előzőekben is kihangsúlyoztam, rendkívül fontosnak tartom, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a meglévő jó kapcsolatát fenntartsa a részönkormányzatokkal, az Egyetem vezetésével és a város elöljáróival egyaránt.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a már megkezdett tárgyalásokat tovább folytassuk az Egyetem és a város vezetésével a „campus-busz” ügyében. Szeretnénk elérni, hogy a több ezer egyetemista zavartalanul közlekedhessen az Egyetem keleti és nyugati campusai között.

Mindemellett a jövőben törekednünk kell arra, hogy ne csak városi, hanem regionális és országos szinten is minél szélesebb körű kapcsolatokra tegyünk szert. A Hallgató Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségével meglévő szoros együttműködésünk felhasználásával a többi egyetem hallgatói önkormányzataival is törekednünk kell a szorosabb együttműködésre.

És ha már a más önkormányzatokkal való kapcsolatok kiterjesztésénél tartunk, hosszú távú céljaim között szerepel a többi európai ország egyetemein működő hallgatói érdekképviseleti szervekkel történő kapcsolatépítés. Ennek részeként nemzetközi hallgatói konferenciák, tudományos találkozók szervezése is terveim között szerepel.

Ahogy az egyetemisták sokat hozzátesznek a város életéhez ugyanúgy a város is sokat hozzátesz az egyetemisták életéhez. Nekünk hallgatóknak nem szabad elfelejtenünk mennyi mindent kaptunk ettől a várostól. Határozott szándékom, hogy a városlakókban az egyetemistákról kialakított negatív képet megváltoztassam. Ezért az önkéntesség évében több olyan megmozdulást is szeretnék megvalósítani, amely során közérdekű munkával a hallgatók kifejezhetik szeretetüket a város iránt, úgy, hogy a közterek megtisztításában, vagy az egyetemi környezet tisztábbá és barátságosabbá tételében önkéntesként részt vesznek.

 

Zárszó

 

Programban arra törekedtem, hogy olyan célokat fogalmazzak meg, amelyek a rendelkezésemre álló idő alatt megvalósíthatóak és a szervezet egészének javát szolgálják, a hallgatói érdekek maximális figyelembevételével.

Világmegváltó terveket továbbra sem fogalmaztam meg, s nem is törekedhettem erre, ugyanakkor igyekeztem továbbra is rávilágítani a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata előtt álló legfontosabb kérdésekre, kihívásokra.  

Továbbra is azt tartom a legfontosabbnak, hogy az előttünk álló időszakban megmaradjon az egységes szervezet.

Ma már bátran állítom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hisz az összefogás példátlan. Rövid idő alatt nagyon hatékonyan le tudtuk tenni egy jobb rendszer alapjait.

Ezután is nagyon fontos lesz a szoros együttműködés a részönkormányzati elnökökkel, hogy megfelelő módon képviselhessük együtt a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak érdekeit. Egységesnek kell maradnunk!

  

Pécs, 2011. június

 

 Zag Gábor